Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Aktuality

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU - ORGANIZACE

DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

1.TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Preventivní testování dětí žáků proběhne 3krát po sobě v termínech 1. září,  6. září a 9. září 2021, k testování budou použity antigenní testy  Genrui BioTech test .Testování žáků 1. třídy proběhne v termínech 2. září,  6. září a 9. září 2021.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (nutno doložit potvrzení).

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa (nutno doložit).

2.PRAVIDLA PRO NOŠENÍ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST OD 1.ZÁŘÍ 2021

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (jednorázová rouška, nanorouška, respirátor, nanorespirátor).

 Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Testovaní žáci nemusí mít nasazenu roušku či respirátor během výuky, při konzumaci potravin a nápojů, v době cvičení.

Pokud žák neabsolvuje preventivní testování , bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. Zároveň se nebude moci účastnit tělovýchovných aktivit ve vnitřních prostorách školy, a také nebude moci zpívat.