Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

Školská rada

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

 

ŠKOLSKÁ RADA

pro období 2017-2020

 

Školská rada při Základní škole Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá  Kpt. Jasioka 57 okres Karviná pracuje od 21. 11. 2017 v tomto složení:

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy – obcí:

Stanislava Čujdíková

Kamil Křenek

 

Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců žáků a pedagogů školy:

 

Zástupci rodičů:

Pavlína Rojíčková

Pavlína Bačová

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Michaela Ujma

Mgr. Lenka Jedličková

 

Školská rada zvolila za předsedu rady p. Pavlínu Rojíčkovou, za místopředsedu rady Mgr. Michaelu Ujmu.