Tel: +420 596 440 584    |    Email: sekretarka@zsjasioka-havirov.cz

ZŠ Kapitána Jasioka    |    Kpt. Jasioka 57 /685, 73564 Havířov

GDPR

Informace pro subjekty osobních údajů

Vážení rodiče,

Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů vás za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu článku 12 a článku 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů … (dále jen „obecné nařízení GDPR“) tímto informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů vašich a vašich dětí, o vašich právech a způsobech jejich uplatnění.

Snažíme se o náležitou přehlednost a srozumitelnost této informace. Pokud se však stane, že některé užívané výrazy jsou pro vás neznámé nebo nesrozumitelné, neváhejte se obrátit na našeho pověřence na ochranu osobních údajů.

Subjektem osobních údajů v tomto textu jsou míněni jak žáci, rodiče, tak jiní zákonní zástupci.

 

Správce osobních údajů:

Základní Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Kpt. Jasioka 57/685, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

IČO: 1988600

telefon: +420 596 440 584

ID datové schránky: 5uaj2yj

e-mail: reditel@zsjasioka-havirov.cz

(dále jen „správce“)

 

Správce osobních údajů je tím, kdo nese odpovědnost za správné zacházení s vašimi osobními údaji, které mu byly svěřeny.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

statutární město Havířov

se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

IČO: 002 97 488

zodpovědná osoba: Ing. Nadja Stoschek

telefon: +420 596 803 438

e-mail: poverenec@havirov-city.cz

(dále jen „pověřenec“)

 

Jaké osobní údaje a pro jaké účely se ve škole zpracovávají?

 

Účelem zpracování osobních údajů je především zajištění předškolního vzdělávání, dle  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení).

 

Osobní údaje zpracovávané na základě zákonného zmocnění:

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Osobní údaje dětí:

jméno a příjmení

rodné číslo

datum narození

místo narození

státní občanství

místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)

zdravotní stav (údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na vzdělávání)

údaje o znevýhodnění

údaje o mimořádném nadání

údaje o podpůrných opatřeních

údaje o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení

údaj o zdravotní pojišťovně

škola

třída

 

Osobní údaje o zákonných zástupcích dětí:

jméno a příjmení, titul

místo trvalého pobytu (ulice, č. p., obec, PSČ)

kontaktní údaje (telefon, mobilní telefon, e-mail)

bankovní spojení

 

Údaje jsou získávány ze zápisního listu ZŠ. Jsou ve škole zpracovávány a uchovávány v písemné podobě a elektronicky prostřednictvím k tomu určeném software na zabezpečeném serveru po dobu docházky žáka do ZŠ, a dále po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem, na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zákonného zástupce dítěte:

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Škola pořizuje portrétní fotografie žáků, které pak zveřejňuje:

na internetových stránkách školy,

ve zprávách o činnosti školy,

na plakátech školy,

v dalších propagačních materiálech školy,

na sociálních sítích.

 

Osobní údaje zpracované na základě splnění veřejného zájmu:

Čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

 

Škola pořizuje a zveřejňuje fotografie, audio a videozáznamy z akcí pořádaných školou. Škola zveřejňuje výtvarné práce dětí s případným uvedením jména a příjmení:

na internetových stránkách školy,

na výstavách výtvarných prací ve škole,

na soutěžích, jichž se škola účastní,

v katalogu a propagačních materiálech.

 

Osobní údaje zpracované pro účely oprávněných zájmů správce:

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

Ochrana majetku, života a zdraví osob prostřednictvím elektronického vstupního systému s kamerou (snímání obličeje bez záznamu).

 

Komu jsou osobní údaje dále předávány?

Osobní údaje mohou být zpracovávány vedle správce také dalšími příjemci na základě zákona nebo na základě smlouvy. 

 

Například:

Kontrolní orgány (např. Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, zřizovatel)

Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Orgány činné v trestním řízení (soudy, Policie české republiky)

Provozovatelé ubytovacích zařízení

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu článku 13 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Jaká máte práva jako subjekt osobních údajů?

Úplný výčet všeobecných informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení GDPR.

Mezi další Vaše práva, která jsou mnohdy založena na podání žádosti, patří:

právo na přístup k osobním údajům (článek 15 obecného nařízení GDPR),

právo na opravu, resp. doplnění (článek 16 obecného nařízení GDPR),

právo na výmaz (článek 17 obecného nařízení GDPR),

právo na omezení zpracování (článek 18 obecného nařízení GDPR),

právo na přenositelnost údajů (článek 20 obecného nařízení GDPR), 

právo vznést námitku (článek 21 obecného nařízení GDPR),

právo na odvolání souhlasu (článek 7 obecného nařízení GDPR),

právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů (článek 34 obecného nařízení GDPR),

právo podat stížnost (článek 77 obecného nařízení GDPR),

právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními, či   obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – Správce tuto formu zpracování neprovádí.
 

Ad 1) Co se rozumí přístupem k osobním údajům?
 

Přístupem k osobním údajům se rozumí vaše právo na základě žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

účel/y zpracování,

kategorie dotčených osobních údajů,

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,

právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od vás.

Pokud Správce o vás žádné údaje nezpracovává, poskytne vám informaci, že vaše osobní údaje nezpracovává.
 

Ad 2) Co když jsou údaje nepřesné?
 

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Pokud se domníváte, že správce zpracovává o vás nepřesné údaje, upozorněte jej na to. Povinností správce je, pokud mu oznámíte, že požaduje opravu svých osobních údajů, se vaší žádostí zabývat.
 

Ad 3) Co znamená právo být zapomenut?
 

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje povinnost správce zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

Odvolali jste souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

Vznesli jste námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání vašich osobních údajů. Právo na výmaz se neuplatní:

v případech, je-li zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

pro splnění právní povinnosti, nebo pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;

z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě žádosti o výmaz budete vždy informováni, zda k výmazu došlo, v případě že ne, tak z jakého důvodu se tak nestalo.
 

Ad 4) Co znamená právo na omezení zpracování?
 

Máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů správcem v případě:

že popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

že jste vznesli námitku proti zpracování, a to po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody,

že zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz svých osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,

kdy správce již vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy požadujete (pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků) jejich omezené zpracování.

 

Ad 5) Co znamená právo na přenositelnost údajů?

 

Právo na přenositelnost je nové právo, kdy za níže uvedené podmínky*, můžete získat své osobní údaje, které jste správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci.

Zároveň máte právo i na to, aby správce předal vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

 

*Podmínka k uplatnění práva na přenositelnost - musí jít o zpracování založené na vašem souhlasu či za účelem plnění smlouvy.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 

Ad 6) Kdy lze vznést námitku proti zpracování osobních údajů?
 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které jsou správcem zpracovávány na základě těchto právních důvodů:

zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce,

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů třetí strany.

Správce vaše osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud neprokáže:

že má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami,

že je zpracovává pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 

Ad 7) Kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?
 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu je dobrovolné a proto svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně u správce osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena předchozí zákonnost zpracování.
 

Ad 8) Kdy budete informován o porušení zabezpečení osobních údajů?
 

Máte právo podle článku 34 obecného nařízení GDPRbýt informován o porušení zabezpečení osobních údajů v případech, kdy došlo k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro vaše práva a svobody.
 

Ad 9) Kde můžete podat stížnost na domnělé porušení obecného nařízení GDPR?
 

Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, v případě, že se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů bylo porušeno obecné nařízení GDPR.

 

Jakým způsobem můžete podat žádost k uplatnění výše uvedených práv v pořad. čís. 1 - 6?

 

Žádost na uplatnění práva můžete správci nebo pověřenci doručit těmito způsoby:

v elektronické podobě do datové schránky správce: 5uaj2yj, v elektronické podobě na elektronickou adresu správce: reditel@zsjasioka-havirov.cz, nebo na kontaktní e-mailovou adresu pověřence: poverenec@havirov-city.cz.

v listinné podobě doručit prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně na adresu správce: Kpt. Jasioka 57/685, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá.

    

V jaké lhůtě bude žádost vyřizována?

V případě žádosti o uplatnění vašich práv uvedených výše bude vám informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu; v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu však lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O prodloužení lhůty a důvodech pro takové prodloužení vám bude odeslána informace ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti.

V případě, že správce nepřijme opatření, o která žádáte, bude vám odeslána informace o této skutečnosti bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti, a to včetně důvodů nepřijetí opatření. V takovém případě máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Veškeré vaše žádosti k uplatnění práv dle předchozího textu budou vyřizovány bezplatně. Pouze v případě, kdyby byly vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce.

 

 

 

Інформація для суб'єктів персональних даних

 

Дорогі батьки,

Початкова школа капітана Ясьока Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 Karviná District, внесок організації, як контролера ваших персональних даних з метою дотримання принципу прозорості в розумінні статті 12 і статті 13 Загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним переміщенням таких даних... (далі – «загальний регламент GDPR») цим повідомляє вас про основні аспекти обробки ваших персональних даних і даних ваших дітей, про ваші права та способи їх реалізації.

Ми прагнемо до належної ясності та зрозумілості цієї інформації. Однак, якщо трапиться, що деякі з використаних термінів вам невідомі або незрозумілі, не соромтеся зв’язатися з нашим спеціалістом із захисту даних.

Суб’єктами персональних даних у цьому тексті є учні, батьки та інші законні представники.

 

Розпорядник персональних даних:

Початкова початкова школа капітан Jasiok Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Ясьока 57 Карвинський район, організація внеску

зі штабом: Кпт. Jasioka 57/685, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

ID: 1988600

телефон: +420 596 440 584

Ідентифікатор блоку даних: 5uaj2yj

електронна пошта: reditel@zsjasioka-havirov.cz

(надалі «адміністратор»)

 

Контролер персональних даних – це той, хто відповідає за належну обробку довірених йому ваших персональних даних.

 

Уповноважений із захисту персональних даних:

статутне місто Гавіржов

з юридичною адресою: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Ідентифікаційний номер: 002 97 488

відповідальна особа: інж. Надя Стошек

телефон: +420 596 803 438

електронна пошта: poverenec@havirov-city.cz

(надалі іменується «довірена особа»)

 

Які персональні дані та з якою метою вони обробляються в школі?

Метою обробки персональних даних є передусім забезпечення дошкільної освіти відповідно до Закону № 561/2004 Зб., Закону про освіту та наказу Міністерства освіти та культури № 364/2005 Зб. про ведення документації. шкіл і шкільних приміщень і шкільних книжок та про перенесення даних із шкільної документації та шкільних приміщень та з шкільного журналу (постанова про документацію шкіл і шкільних приміщень).

 

1. Персональні дані, які обробляються на підставі законного дозволу:

ст. 6 абзац 1 лист c) GDPR - обробка, необхідна для виконання юридичних зобов'язань, які застосовуються до адміністратора.

 

Персональні дані дітей:

•          ім'я та прізвище

• ПІБ

•          дата народження

•          місце народження

• громадянство

• місце постійного проживання (вулиця, номер, село, поштовий індекс)

• стан здоров'я (дані про придатність для навчання та проблеми зі здоров'ям, які можуть вплинути на навчання)

• дані про невигідність

• дані про надзвичайну обдарованість

• дані про заходи підтримки

• дані про висновки експертизи, зазначені в рекомендації шкільної консультативної установи

• відомості про медичну страхову компанію

• школа

• клас

 

Персональні дані законних представників дітей:

• прізвище та ім'я, звання

• місце постійного проживання (вулиця, номер, село, поштовий індекс)

• контактні дані (телефон, мобільний телефон, e-mail)

• підключення до банку

 

Дані беруться з реєстраційного листка початкової школи. Вони обробляються та зберігаються в школі в письмовій та електронній формі за допомогою спеціального програмного забезпечення на захищеному сервері протягом усього періоду відвідування учнем початкової школи та протягом періоду, визначеного Правилами обліку та подрібнення на основі Закону № 499/ 2004 Зб., про архівну справу та службу справ та про внесення змін до деяких законів, та Декрет № 259/2012 Зб., про деталі здійснення служби справ.

 

2. Персональні дані, що обробляються за згодою законного представника дитини:

ст. 6 абзац 1 лист a) GDPR – суб’єкт даних дав згоду на обробку персональних даних

 

Школа робить портретні фотографії учнів, які потім публікує:

• на сайті школи,

• у звітах про діяльність школи,

• на шкільних плакатах,

• в інших рекламних матеріалах школи,

• в соціальних мережах.

 

3. Персональні дані, що обробляються на підставі задоволення суспільних інтересів

ст. 6 абзац 1 лист e) GDPR – обробка необхідна для виконання завдання, яке виконується в суспільних інтересах

 

Школа проводить та оприлюднює фото, аудіо та відеозаписи з заходів, які проводить школа. Школа публікує дитячі художні роботи з можливим зазначенням імені та прізвища:

• на сайті школи,

• на художніх виставках у школі,

• на змаганнях, в яких бере участь школа,

• в каталозі та рекламних матеріалах.

4. Персональні дані, що обробляються в цілях законних інтересів адміністратора

ст. 6 абзац 1 лист f) GDPR – обробка необхідна для цілей законних інтересів контролера.

Охорона майна, життя та здоров'я людей через систему електронного доступу з камерою (сканування обличчя без запису).

 

Кому передаються персональні дані?

Крім розпорядника персональні дані можуть оброблятися іншими одержувачами на підставі закону або на підставі договору.

 

Наприклад:

• Органи контролю (наприклад, Чеська шкільна інспекція, Міністерство освіти, засновник)

• Відділ соціально-правового захисту дітей

• Органи, що беруть участь у кримінальному провадженні (суди, поліція Чеської Республіки)

• Оператори засобів розміщення

 

Ми не передаємо ваші персональні дані третім країнам або міжнародним організаціям у значенні пункту 1 статті 13 f) GDPR.

 

Які права ви маєте як суб’єкт персональних даних?

Повний перелік загальної інформації, яку надає адміністратор під час збору персональних даних, можна знайти в статтях 13 і 14 Загального регламенту GDPR.

Ваші інші права, які часто ґрунтуються на заявці, включають:

1. право на доступ до персональних даних (стаття 15 Загального регламенту GDPR),

2. право на ремонт, або доповнення (стаття 16 загального регламенту GDPR),

3. право на видалення (стаття 17 загального регламенту GDPR),

4. право на обмеження обробки (стаття 18 Загального регламенту GDPR),

5. право на перенесення даних (стаття 20 Загального регламенту GDPR),

6. право на заперечення (стаття 21 Загального регламенту GDPR),

7. право відкликати згоду (стаття 7 Загального регламенту GDPR),

8. право на отримання інформації про порушення безпеки персональних даних (стаття 34 загального регламенту GDPR),

9. право подати скаргу (стаття 77 Загального регламенту GDPR),

10. право не бути суб’єктом автоматизованого індивідуального прийняття рішень з правовими чи подібними наслідками, включаючи профілювання – Адміністратор не здійснює цю форму обробки.

 

Ad 1) Що означає доступ до персональних даних?

 

Доступ до персональних даних означає ваше право на основі запиту отримати інформацію (підтвердження) від контролера про те, чи обробляються ваші персональні дані, а якщо вони обробляються, ви маєте право отримати ці персональні дані. і при цьому ви маєте право отримати наступну інформацію:

• мета/цілі обробки,

• категорія відповідних персональних даних,

• одержувачі або категорії одержувачів, яким ваші персональні дані були або будуть надані,

• запланований період, протягом якого будуть зберігатися персональні дані,

• наявність права вимагати від адміністратора виправлення або видалення персональних даних, права на заперечення,

• право подати скаргу до наглядового органу - Управління захисту персональних даних зі штаб-квартирою в Плк. Сохора 27, 170 00 Прага 7,

• будь-яка доступна інформація про джерело персональних даних, якщо вона не отримана безпосередньо від вас.

Якщо Адміністратор не обробляє жодних даних про вас, він надасть вам інформацію про те, що він не обробляє ваші персональні дані.

 

Ad 2) Що робити, якщо дані неточні?

 

Ви маєте право виправити неточні персональні дані, що стосуються вас. Якщо ви вважаєте, що адміністратор обробляє недостовірні дані про вас, повідомте про це. Обов'язок адміністратора розглянути ваш запит, якщо ви повідомите йому про те, що вам потрібно виправити свої персональні дані.

 

Ad 3) Що означає право бути забутим?

 

Право на видалення (бути забутим) означає зобов'язання адміністратора позбутися ваших персональних даних, якщо виконується хоча б одна з наступних умов:

• ваші персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином оброблені,

• Ви відкликали згоду, і немає інших юридичних підстав для обробки,

• Ви заперечили проти обробки, і немає переважних законних причин для обробки,

• ваші персональні дані були оброблені незаконно,

• ваші персональні дані мають бути видалені для виконання юридичних зобов’язань.

Право на видалення не є абсолютним правом, яке давало б вам можливість подати запит на видалення ваших персональних даних у будь-який час і в будь-якій ситуації. Право на видалення не поширюється на:

• у випадках, коли обробка необхідна для реалізації права на свободу вираження поглядів та інформації;

• для виконання юридичного обов'язку або для виконання завдань, що виконуються в суспільних інтересах або під час здійснення публічної влади;

• з міркувань суспільного інтересу у сфері охорони здоров'я;

• для цілей архівування в суспільних інтересах, для цілей наукових чи історичних досліджень або для статистичних цілей;

• для визначення, здійснення або захисту правових вимог.

У разі запиту на видалення ви завжди будете проінформовані, чи відбулося видалення, а якщо ні, то з якої причини.

 

Ad 4) Що означає право на обмеження обробки?

 

Ви маєте право обмежити обробку своїх персональних даних адміністратором у разі:

• що ви заперечуєте точність персональних даних протягом часу, необхідного контролеру для перевірки точності персональних даних,

• що ви заперечували проти обробки, поки не буде перевірено, чи законні причини адміністратора переважають ваші законні причини,

• що обробка є незаконною, і ви відмовляєтесь від видалення своїх персональних даних і натомість вимагаєте обмеження їх використання,

• коли адміністратору більше не потрібні ваші персональні дані для цілей обробки, але ви вимагаєте (для визначення, здійснення або захисту правових вимог) їх обмежену обробку.

 

Ad 5) Що означає право на перенесення даних?

 

Право на перенесення – це нове право, згідно з яким, згідно з умовами, викладеними нижче*, ви можете отримати свої персональні дані, які ви надали контролеру, у структурованому, широко використовуваному та машинозчитуваному форматі, і ви маєте право передати ці дані іншому контролеру.

У той же час ви також маєте право для адміністратора передати ваші персональні дані в структурованому, широко використовуваному та машинозчитуваному форматі іншому адміністратору, якщо це технічно можливо.

*Умова реалізації права на перенесення - це має бути обробка на основі вашої згоди або з метою виконання договору.

Права і свободи інших осіб не повинні зазнавати негативного впливу внаслідок реалізації права на перенесення.

 

Ad 6) Коли можна висунути заперечення проти обробки персональних даних?

 

Ви маєте право в будь-який час заперечити проти обробки ваших персональних даних, яка обробляється контролером на наступних правових підставах:

• обробка необхідна для виконання завдання, яке виконується в суспільних інтересах або під час здійснення публічних повноважень, які довірено адміністратору,

• обробка необхідна для цілей законних інтересів адміністратора,

• обробка необхідна для цілей законних інтересів третьої сторони.

Адміністратор не буде надалі обробляти ваші персональні дані, якщо не доведе:

• що він має серйозні законні причини для їх обробки, які переважають ваші інтереси або права та свободи,

• що він обробляє їх для визначення, здійснення або захисту правових вимог.

 

Ad 7) Коли можна відкликати згоду на обробку персональних даних?

 

Обробка персональних даних на основі згоди є добровільною, тому ви можете відкликати свою згоду на обробку в будь-який час. Звернення має бути викладене чітко, зрозуміло та певним волевиявленням у письмовій формі до адміністратора персональних даних. Відкликання згоди не впливає на попередню законність обробки.

 

Ad 8) Коли вас повідомлять про порушення безпеки персональних даних?

 

Згідно зі статтею 34 GDPR ви маєте право бути поінформованим про порушення безпеки персональних даних у випадках, коли сталося порушення безпеки та ймовірно, що таке порушення персональних даних призведе до високого ризику для ваших прав і свобод.

Ad 9) Куди можна подати скаргу про ймовірне порушення загальної норми GDPR?

Ви маєте право подати скаргу до Управління із захисту персональних даних у Плк. Sochora 27, 170 00 Prague 7, e-mail: posta@uoou.cz, якщо ви вважаєте, що під час обробки ваших персональних даних було порушено загальну постанову GDPR.

 

Як ви можете подати запит на використання вищезазначених прав у програмі. ні. 1 - 6?

 

Передати запит на реалізацію права адміністратору або довіреній особі можна такими способами:

• в електронній формі на скриньку даних адміністратора: 5uaj2yj, в електронній формі на електронну адресу адміністратора: reditel@zsjasioka-havirov.cz, або на контактну електронну адресу довіреної особи: poberenec@havirov-city.cz.

• доставити в паперовому вигляді через поштові служби або особисто за адресою адміністратора: Кпт. Jasioka 57/685, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá.

    

В який термін буде розглянуто запит?

У разі запиту щодо здійснення ваших прав, перелічених вище, інформація про вжиті заходи буде надана вам без невиправданої затримки; у будь-якому випадку протягом одного місяця з моменту отримання запиту. Однак цей термін може бути продовжений ще на два місяці, якщо це необхідно та враховуючи складність і кількість заявок. Інформація про продовження строку та причини такого продовження буде надіслана Вам протягом місяця з моменту подання заяви.

Якщо адміністратор не вживе запитуваних Вами заходів, Вам буде надіслано інформацію про цей факт невідкладно та не пізніше одного місяця з моменту отримання звернення із зазначенням причин невжиття заходів. У такому випадку ви маєте можливість подати скаргу до контролюючого органу та вимагати судового захисту.

Яка комісія за обробку?

Усі ваші запити щодо реалізації прав згідно з попереднім текстом будуть оброблені безкоштовно. Лише якщо ваші запити є явно необґрунтованими або необґрунтованими, зокрема тому, що вони повторюються, адміністратор може стягнути розумну плату або відмовити у виконанні запиту. Адміністратор доводить явну необґрунтованість.